Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.artibaucde.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady zawierania na odległość, z wykorzystaniem kanału komunikacyjnego w postaci serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.artibaucde.pl (zwanego w dalszej części „Serwisem internetowym”) oraz korespondencji e – mail lub kontaktów telefonicznych, umów o wykonanie i dostarczenie za wynagrodzeniem materiałów poligraficznych (zwanych w dalszej części „Umowami” lub pojedynczo „Umową”), wykonywania Umów, jak również prawa i obowiązki stron takich Umów i inne kwestie powiązane.

 2. Serwis internetowy należy do i prowadzony jest przez „ARTI-BAU” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łubinowa 1/1, 52 – 210 Wrocław, posiadającą numer NIP 8971746284, numer REGON 02084146800000, kapitał zakładowy w wysokości 50.100,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) – wpłacony w całości, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315878 (zwaną w dalszej części „Wykonawcą” lub „Spółką”), posiadająca następujący adres do korespondencji: „ARTI-BAU” sp. z o.o., Ślęza, ul. Brzozowa nr 8, 55 – 040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, posiadający numer telefonu kontaktowego 0048 71 7945981 posiadający adres poczty elektronicznej e – mail do kontaktu sklep@artibau.pl

 3. Za pośrednictwem Serwisu internetowego

 1. konsument – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz działająca w zakresie nie związanym z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą (zwana w dalszej części „Konsumentem”) lub

 2. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz działająca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej (zwana w dalszej części „Przedsiębiorcą”),

zwany w dalszej części także „Zamawiającym”, może składać zamówienia na wykonanie i dostarczenie za wynagrodzeniem materiałów poligraficznych w ilości hurtowej lub detalicznej.

 1. Kategorie, rodzaje, podstawowe cechy, parametry lub minimalny nakład materiałów poligraficznych, mogących być przedmiotem zamówienia Zamawiającego, opisane są na stronach Serwisu internetowego (zwane w dalszej części „Materiałami poligraficznymi”).

 2. Wszelkie informacje znajdujące się na stronach Serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mogą być traktowane co najwyżej jako zaproszenie do składania ofert.

 

§ 2

Rejestracja w Serwisie internetowym

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe po zarejestrowaniu przez Zamawiającego albo bez rejestracji.

 2. Rejestracja w Serwisie internetowym polega na utworzeniu indywidualnego konta użytkownika dedykowanego dla konkretnego Zamawiającego (zwanego w dalszej części „Kontem”), do którego będą przypisane dane konkretnego Zamawiającego, które:

  1. będzie umożliwiało szybsze i sprawniejsze składanie zamówień poprzez Serwis internetowy,

  2. będzie umożliwiało śledzenie statusu konkretnego zamówienia Zamawiającego złożonego poprzez Serwis internetowy,

  3. będzie zawierało historię współpracy konkretnego Zamawiającego z Wykonawcą.

 3. Każde konto wymaga sprecyzowania loginu identyfikującego Zamawiającego przy logowaniu oraz wprowadzenia indywidualnego hasła dostępu przez Zamawiającego.

 4. Spółka może odmówić utworzenia Konta, jeżeli:

  1. proponowany login lub hasło jest/są już zajęte dla innego Konta,

  2. Konto miałoby być w jakikolwiek sposób powiązane z Zamawiającym, którego wcześniejsze Konto zostało zlikwidowane przez Spółkę, albo któremu dostęp do wcześniejszego Konta został zablokowany przez Spółkę na podstawie postanowień Regulaminu,

  3. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 5. O odmowie utworzenia Konta Spółka informuje Zamawiającego wskazując przyczynę odmowy utworzenia Konta.

 6. Utworzenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (zwanego w dalszej części „Formularzem rejestracyjnym”) na stronie Serwisu internetowego i potwierdzenie rejestracji w Serwisie internetowym.

 7. Z chwilą zaznaczenia przez Zamawiającego opcji potwierdzenia rejestracji w Serwisie internetowym (zwana w dalszej części „Chwilą potwierdzenia rejestracji”) Zamawiający potwierdza swoją wolę utworzenia dla niego Konta, jak również potwierdza prawidłowość, w tym zgodność z rzeczywistością, wszystkich danych, informacji, oświadczeń lub potwierdzeń objętych Formularzem rejestracyjnym, w tym w szczególności potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień, jak również wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez niego w Formularzu rejestracyjnym danych w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, Konta, jak i zawierania oraz wykonywania Umów zawartych z Wykonawcą.

 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zlikwidowania Konta Zamawiającego lub zablokowania Zamawiającemu dostępu do Konta w przypadku:

  1. nie przestrzegania przez Zamawiającego Regulaminu,

  2. gdy sposób korzystania z Konta przez Zamawiającego mógłby stanowić niebezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego, w tym dla obowiązków Spółki w zakresie zabezpieczenia danych Spółki lub innych Zamawiających, lub mógłby polegać na uchybieniu zasadom współżycia społecznego,

  3. braku woli Spółki do kontynuowania współpracy z Zamawiającym lub zawierania z nim jakichkolwiek umów w przyszłości,

  4. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 9. O zlikwidowaniu Konta Zamawiającego lub zablokowaniu Zamawiającemu dostępu do Konta Spółka informuje konkretnego Zamawiającego wskazując przyczynę likwidacji Konta lub zablokowania dostępu do Konta.

 10. Dostęp do Konta i korzystanie z Konta jest możliwe przez Zamawiającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, z wyłączeniem przerw funkcjonowania Serwisu internetowego z przyczyn:

  1. związanych z pracami modernizacyjnymi lub usprawniającymi Serwis internetowy,

  2. związanych z usterkami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi dostęp do Konta i korzystanie z Konta, w tym w razie problemów z przesyłem danych,

  3. związanych z likwidacją Konta lub zablokowaniem dostępu do Konta na podstawie postanowień Regulaminu,

  4. z innych przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich.

 11. Zamawiający, dla którego utworzono Konto, ma obowiązek chronienia loginu oraz hasła do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych.

 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego dostępu do Konta osoby trzeciej wynikłego z przyczyn nie leżących po stronie Spółki.

 13. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego posiadającego Konto Spółka umożliwia dokonanie zmiany:

  1. loginu do Konta,

  2. hasła do Konta

  3. danych wskazanych przez Zamawiającego i przypisanych do Konta.

 14. Zamawiający posiadający Konto może w każdej chwili zlikwidować Konto.

 15. Spółka zastrzega prawo do przechowywania w pamięci komputera, a także do utrwalania w dowolnej formie wszelkich danych związanych ze zlikwidowanym Kontem lub z Kontem do którego dostęp został Zamawiającemu zablokowany.

 

§ 3

Składanie zamówienia – oferta zawarcia Umowy

 1. Składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu internetowego Zamawiający składa Wykonawcy ofertę zawarcia Umowy.

 2. Do złożenia zamówienia przez Zamawiającego przez Serwis internetowy wymagane jest:

  1. dokonanie wyboru/określenie kategorii, rodzaju, cech, parametrów, nakładu Materiału poligraficznego, który ma być przedmiotem zamówienia, spośród opcji lub wariantów dostępnych na stronach Serwisu internetowego,

  2. dokonanie wyboru sposobu dostarczenia/odbioru przedmiotu zamówienia spośród opcji lub wariantów dostępnych na stronach Serwisu internetowego,

  3. dokonanie wyboru sposobu płatności za przedmiot zamówienia spośród opcji lub wariantów dostępnych na stronach Serwisu internetowego,

  4. udostępnienie Wykonawcy pliku danych zawierających materiały Zamawiającego niezbędne do realizacji zamówienia – poprzez przesłanie go/ich Wykonawcy za pośrednictwem opcji dostępnych na stronach Serwisu internetowego lub w inny sposób uzgodniony z Wykonawcą,

  5. zaakceptowanie przez Zamawiającego postanowień Regulaminu,

  6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego w celach związanych z realizacją zamówienia,

  7. podanie innych danych, w tym osobowych i adresowych, o których mowa poniżej, niezbędnych do realizacji zamówienia.

 3. Materiały Zamawiającego niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w ustępie wcześniejszym muszą być zgodne ze specyfikacją lub makietami dla takich materiałów udostępnionymi lub sprecyzowanymi na stronach Serwisu internetowego – w razie udostępnienia przez Zamawiającego materiałów nie spełniających tego kryterium, Wykonawca ma prawo (na podstawie indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym lub za dodatkowym wynagrodzeniem) dokonać modyfikacji lub korekt zmierzających do dostosowania tych materiałów do swoich specyfikacji lub makiet, a po zatwierdzeniu tych modyfikacji lub korekt przez Zamawiającego materiał może być wykorzystany do realizacji zamówienia, Wykonawca jednak nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub korekt, może odmówić ich dokonania bez wskazania przyczyny, a obowiązek dostosowania materiałów do ww. specyfikacji lub makiet leży po stronie Zamawiającego.

 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść lub formę materiałów udostępnionych mu przez Zamawiającego do realizacji zamówienia,

  2. to czy materiały te naruszają jakiekolwiek prawa jakichkolwiek osób trzecich,

  3. to czy materiały te są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

ani nie jest obowiązany do weryfikowania tych materiałów w powyższym zakresie, gdyby jednak powziął wątpliwość co do naruszania przez nich praw osób trzecich lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wówczas Wykonawca może odmówić współpracy z Zamawiającym w zakresie odnoszącym się do takich materiałów.

 1. W razie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów dotkniętych jakimkolwiek błędem mimo zasygnalizowania tego przez Serwis internetowy lub przez Wykonawcę za pośrednictwem korespondencji e – mail, oraz jeżeli błąd ten nie zostanie usunięty przez Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli nastąpiło ono na skutek tego błędu, a ponadto w takim zakresie Zamawiającemu nie przysługuje prawo do korzystania z uprawnień reklamacyjnych.

 2. Udostępnienie przez Zamawiającego materiałów nie może w żaden sposób być rozumiane jako wyraźne lub dorozumiane udzielanie licencji na znaki towarowe, patenty, prawa autorskie, prawa na mask works, lub inne prawo własności intelektualnej.

 3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego następuje z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronach Serwisu internetowego (zwany w dalszej części „Formularzem zamówienia”).

 4. Prawidłowo wypełniony Formularz zamówienia powinien zawierać w szczególności:

 1. sprecyzowanie danych osobowych lub identyfikujących Zamawiającego,

 2. sprecyzowanie danych adresowych lub danych korespondencyjnych Zamawiającego,

 3. sprecyzowanie danych Zamawiającego do wysyłki jeżeli są inne niż jego dane adresowe lub korespondencyjne,

 4. sprecyzowanie numeru PESEL (w odniesieniu do Konsumenta) lub numeru NIP (w odniesieniu do Przedsiębiorcy) Zamawiającego na potrzeby wystawienia faktury VAT,

 5. sprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez opcjonalny wybór kategorii, rodzaju, parametrów, cech, nakładu zamawianych Materiałów poligraficznych spośród opcji dostępnych w systemie Serwisu internetowego,

 6. sprecyzowanie formy zapłaty według opcji/wariantów dostępnych na stronach Serwisu internetowego,

 7. sprecyzowanie sposobu dostawy lub odbioru przedmiotu zamówienia spośród opcji/wariantów dostępnych na stronach Serwisu internetowego,

 8. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień,

 9. potwierdzenie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych i innych danych podanych przez Zamawiającego w celu niezbędnym do wykonywania Umowy,

 10. potwierdzenie, że Zamawiający będący Konsumentem przyjął do wiadomości, że w razie potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skierowanie do Wykonawcy zamówienia objętego Formularzem zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

przy czym precyzowanie ww. informacji lub danych, w tym dokonanie ww. potwierdzeń następuje przez uzupełnienie lub zaznaczenie odpowiednich opcji w Formularzu zamówienia.

 1. Wykonawca zastrzega prawo do rozszerzenia Formularza zamówień o inne opcjonalne dane, informacje, potwierdzenia lub oświadczenia związane ze składanym zamówieniem.

 2. Złożenie zamówienia następuje z chwilą zaznaczenia opcji potwierdzającej złożenie zamówienia przez Zamawiającego po uzupełnieniu Formularza zamówienia.

 3. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w trybie opisanym w ustępie powyższym, Zamawiający potwierdza złożenie przez siebie Wykonawcy oferty zawarcia Umowy oraz potwierdza prawidłowość, w tym zgodność z rzeczywistością, wszystkich danych, informacji, oświadczeń lub potwierdzeń objętych Formularzem zamówienia.

 4. Oferta Zamawiającego zawarcia Umowy z Wykonawcą wynikająca z potwierdzonego przez Zamawiającego Formularza zamówienia jest skierowana do Wykonawcy z chwilą dokonania potwierdzenia złożenia zamówienia przez Zamawiającego poprzez zaznaczenie opcji potwierdzającej złożenie zamówienia po uzupełnieniu Formularza zamówienia (zwana w dalszej części „Chwilą złożenia zamówienia”).

 5. Wygenerowana automatycznie przez Serwis internetowy wiadomość e – mail skierowana do Zamawiającego, zawierająca w swej treści potwierdzenie złożenia zamówienia objętego Formularzem zamówienia, nie jest równoznaczna z zawarciem Umowy, a jedynie stanowi potwierdzenie prawidłowego złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 6. Wykonawca rozpatruje przesłane mu za pośrednictwem Serwisu internetowego zamówienia stanowiące oferty zawarcia Umowy objęte Formularzem zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w każdym z tych dni, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

 

§ 4

Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e – mail zawierającej w swej treści potwierdzenie przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia objętego Formularzem zamówienia do realizacji (zwana w dalszej części „Chwilą zawarcia Umowy”).

 2. Chwilą wysłania wiadomości e – mail, o której mowa w ustępie poprzednim, jest moment wprowadzenia danych tworzących tę wiadomość e – mail do pamięci komputera (serwera), na którym znajduje się konto poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej przez niego do kontaktu w sprawach zamówienia objętego Formularzem zamówienia (zwana w dalszej części „Chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia”), chociażby z treścią tej wiadomości e – mail Zamawiający jeszcze się nie zapoznał.

 3. W przypadku:

  1. nie wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e – mail, zawierającej w swej treści potwierdzenie przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia objętego Formularzem zamówienia do realizacji, w terminie siedmiu dni od Chwili złożenia zamówienia lub

  2. wysłanie przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e – mail, zawierającej w swej treści odmowę przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia objętego Formularzem zamówienia do realizacji, w terminie siedmiu dni od Chwili złożenia zamówienia

jest równoznaczne z nie zawarciem przez Zamawiającego z Wykonawcą Umowy.

 1. Przez zawarcie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania materiału poligraficznego będącego przedmiotem przyjętego zamówienia, na warunkach i zgodnie z przyjętym zamówieniem lub z ustaleniami stron, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonany materiał poligraficzny i uiścić umówione wynagrodzenie.

 2. Strony zobowiązane są do współdziałania celem należytego wykonania Umowy.

 3. Umowa zawarta jest na czas niezbędny do jej realizacji.

 

§ 5

Należności i płatności

  1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie ceny, cenniki, kwoty, płatności, należności wskazane na stronach Serwisu internetowego pełnią jedynie funkcję poglądową, a mogą być traktowane jako wiążące ceny, cenniki, kwoty, płatności, należności jedynie w razie ich potwierdzenia odrębną wiadomością Wykonawcy zawierające jednoznaczne i wyraźne (a nie dorozumiane) oświadczenie Wykonawcy o ich potwierdzeniu.

  2. Wykonawca oświadcza, że ceny, cenniki, kwoty, płatności, należności wskazane na stronach Serwisu internetowego, podane są w polskich złotych i są kwotami brutto, tj. zawierają wszystkie składniki, w tym należne podatki, za wyjątkiem kosztów dostawy, które przedstawione są odrębnie także jako ceny brutto, chyba że z informacji podanej na stronie Serwisu internetowego wyraźnie wynika, że są to kwoty netto.

  3. Zapłata przez Zamawiającego za wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę możliwa jest w jednym z następujących wariantów, którego wybór leży po stronie Zamawiającego:

 1. płatność bezgotówkowa – przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę najpóźniej w wiadomości Wykonawcy skierowanej do Zamawiającego zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (zwana w dalszej części „Płatnością przelewem”),

 2. płatność gotówkowa – płatność za pobraniem umówionej gotówki przy odbiorze przesyłki zawierającej wykonany przedmiot zamówienia (zwana w dalszej części „Płatnością za pobraniem”).

  1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego wariantu Płatności przelewem chwilą zapłaty jest chwila zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Wykonawcy wskazanym Zamawiającemu do zapłaty (zwana w dalszej części „Chwilą zapłaty przelewem”).

  2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego wariantu Płatności za pobraniem chwilą zapłaty jest chwila dokonania potwierdzenia przez kuriera doręczającego przedmiot zamówienia wpływu umówionej kwoty gotówki (zwana w dalszej części „Chwilą zapłaty za pobraniem”).

  3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego wariantu Płatności przelewem, Zamawiający powinien uregulować umówione wynagrodzenie bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wiadomości Wykonawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

  4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego wariantu Płatności przelewem, Wykonawca uprawniony jest do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek czynności składających się na wykonanie Umowy aż do Chwili zapłaty przelewem – w takim przypadku wszelkie terminy umowne ulegają zawieszeniu aż do Chwili zapłaty przelewem.

  5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego wariantu Płatności za pobraniem Wykonawca lub osoby działające w jego imieniu, w tym w szczególności kurier dostarczający przedmiot zamówienia, uprawnione są do powstrzymania się od wydania przedmiotu zamówienia aż do Chwili zapłaty za pobraniem.

  6. Po Chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia dokonywanie zmian sposobu płatności przez Zamawiającego jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie indywidualnych uzgodnień między Wykonawcą i Zamawiającym – w takim przypadku Wykonawca jest uprawniony zażądać potwierdzenia zmiany postanowień umownych w powyższym zakresie przynajmniej za pośrednictwem korespondencji e –mail między stronami.

  7. Skorzystanie przez Wykonawcę z któregokolwiek z uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonania zapłaty.

  8. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego zapłaty umówionego wynagrodzenia i innych należności wynikających z Umowy, chociażby skorzystał z któregokolwiek z uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie.

  9. Wykonawca zastrzega możliwość wprowadzenia lub stosowania również innych form płatności niż wymienione powyżej, w tym w szczególności indywidualnie uzgodnionych z Zamawiającym.

 

§ 6

Dostawa i odbiór

  1. Wszelkie terminy wskazane na stronach Serwisu internetowego pełnią jedynie funkcję poglądową, a mogą być traktowane jako wiążące terminy jedynie w razie ich potwierdzenia odrębną wiadomością Wykonawcy zawierające jednoznaczne i wyraźne (a nie dorozumiane) oświadczenie Wykonawcy o ich potwierdzeniu – nie dotyczy to terminów dostawy, które zawsze są jedynie terminami poglądowymi podanymi w oparciu o informacje od przedsiębiorcy przewozowego (kuriera, pocztę).

  2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom dostawy przez przedsiębiorcę przewozowego (kuriera), jeżeli podane przez Wykonawcę informacje o terminie dostawy zostały podane przez niego w dobrej wierze i w oparciu o informacje uzyskane od przedsiębiorcy przewozowego (kuriera, pocztę).

  3. Dostawa przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę możliwa jest w jednym z wariantów podanych na stronach Serwisu internetowego, którego wybór leży po stronie Zamawiającego.

  4. Po Chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia dokonywanie zmian sposobu dostawy przez Zamawiającego jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie indywidualnych uzgodnień między Wykonawcą i Zamawiającym – w takim przypadku Wykonawca jest uprawniony zażądać potwierdzenia zmiany postanowień umownych w powyższym zakresie przynajmniej za pośrednictwem korespondencji e –mail między stronami.

  5. W razie wyboru przez Zamawiającego wariantu dostawy za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego (kuriera, pocztę), Zamawiający obowiązany jest odebrać przesyłkę w terminie lub miejscu wyznaczonym przez przedsiębiorcę przewozowego (kuriera, pocztę), a razie uchybienia temu obowiązkowi, skutkującemu zwrotem przesyłki do Wykonawcy, Wykonawca jest uprawniony dochodzić od Zamawiającego kosztu zwróconej mu przesyłki, niezależnie od wynagrodzenia umownego i innych należności wynikających z umowy.

  6. W uzasadnionych przypadkach i na podstawie indywidualnych uzgodnień między Wykonawcą i Zamawiającym Wykonawca dopuszcza możliwość odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia bezpośrednio w miejscu wykonywania Umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku Wykonawca jest uprawniony zażądać potwierdzenia zmiany/uzgodnień postanowień umownych w powyższym zakresie przynajmniej za pośrednictwem korespondencji e –mail między stronami.

  7. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, odbiór następuje w terminie wskazanym przez Wykonawcę, do rąk Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej albo legitymującej się upoważnieniem Zamawiającego do odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia – odbiór następuje z chwilą pokwitowania dokonania odbioru przez taką osobę (zwany w dalszej części „Chwilą odbioru”).

  8. Zamawiający jest uprawniony uzależnić wydanie wykonanego przedmiotu zamówienia od pokwitowania wydania przez osobę, o której mowa w ustępie poprzedzającym.

  9. Z chwilą odbioru przechodzi na Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wydanego przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenia wydanego przedmiotu zamówienia.

  10. Najpóźniej wraz z dostawą/odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku.

 

§ 7

Postanowienia inne związane z wykonywaniem Umowy

 1. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonego mu zamówienia i prawdziwości danych objętych Formularzem zamówienia za pomocą dostępnych źródeł, w tym w szczególności poprzez kontakt w dowolnej formie z osobą wskazaną jako Zamawiającym celem ustalenia prawdziwości danych i uzyskania potwierdzenia złożenia Formularza zamówienia i danych nim objętych.

 2. Jeżeli po Chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia powstaną okoliczności, ze względu na które wykonanie przedmiotu zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli usunięcie przeszkody będzie możliwe, strony zobowiązane są do współdziałania bez zbędnej zwłoki w taki sposób, aby przeszkodę usunąć i umożliwić wykonanie Umowy bez zbędnej zwłoki.

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli usunięcie przeszkody nie będzie możliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony od Umowy odstąpić, a jeżeli otrzymał umówione wynagrodzenie lub inne należności – obowiązany jest bez zbędnej zwłoki je zwrócić Zamawiającemu na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, a w razie nie wskazania takiego rachunku – na rachunek bankowy z którego otrzymał umówione wynagrodzenie lub inne należności.

 5. Wykonawca realizuje swoje obowiązki umowne w Ślęzy, przy ul. Brzozowej nr 8,
  55 – 040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie.

 6. Wykonawca oświadcza, że:

  1. tolerancja wykrywania produktów przez sekcję sztancującą wynosi do 0,2 mm (dwie dziesiąte milimetra),

  2. mogą wystąpić różnice w wyglądzie Materiałów poligraficznych w porównaniu z wyświetlanymi na ekranie monitora ze względu na różnice ustawień parametrów dla danego monitora (kolor, opcje programów, środowisko kolorystyczne, profile kolorystyczne etc.),

a wszelkie odchylenia lub niezgodności mieszczące się w powyższym zakresie nie stanowią nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, nie podlegają reklamacji ani innym procedurom przysługującym w razie nienależytego wykonania Umowy lub niezgodności przedmiotu zamówienia z uzgodnieniami umownymi.

 1. Wykonawca może od Umowy odstąpić także w następujących przypadkach:

  1. w razie braku współdziałania ze strony Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy – przy czym warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia na tej podstawie jest trzykrotne, w odstępach czasu nie krótszych niż jedna doba, bezskuteczne zwrócenie się do Zamawiającego o współdziałanie,

  2. w razie braku możliwości nawiązania lub kontynuowania kontaktu z Zamawiającym przy wykonywaniu Umowy z wykorzystaniem podanych przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia danych kontaktowych – przy czym warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia na tej podstawie jest trzykrotna w odstępach czasu nie krótszych niż jedna doba, bezskuteczna próba nawiązania/kontynuowania kontaktu oraz bezskuteczny upływ terminu z wysłanej do Zamawiającego wiadomości e – mail informującej o tych trudnościach i wskazującej termin, nie krótszy niż jedna pełna doba, w którym Wykonawca będzie oczekiwał na kontakt ze strony Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonywania Umowy,

  3. w razie opóźnienia przekraczającego 14 (czternaście) dni przez Zamawiającego, który dokonał wyboru wariantu Płatności przelewem, w uregulowaniu wynagrodzenia umownego lub innych należności, w stosunku do umówionego terminu zapłaty.

 2. Zamawiający może od Umowy odstąpić także w następujących przypadkach:

  1. w razie braku współdziałania ze strony Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy – przy czym warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia na tej podstawie jest trzykrotne, w odstępach czasu nie krótszych niż jedna doba, bezskuteczne zwrócenie się do Wykonawcy o współdziałanie,

  2. w razie braku możliwości nawiązania lub kontynuowania kontaktu z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy z wykorzystaniem podanych przez Wykonawcę na stronach Serwisu internetowego danych kontaktowych – przy czym warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia na tej podstawie jest trzykrotna w odstępach czasu nie krótszych niż jedna doba, bezskuteczna próba nawiązania/kontynuowania kontaktu oraz bezskuteczny upływ terminu z wysłanej do Wykonawcy wiadomości e – mail informującej o tych trudnościach i wskazującej termin, nie krótszy niż jedna pełna doba, w którym Zamawiający będzie oczekiwał na kontakt ze strony Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania Umowy,

  3. w razie opóźnienia przekraczającego 14 (czternaście) dni przez Wykonawcę w wykonaniu przez niego przedmiotu zamówienia w stosunku do umówionych terminów realizacji przedmiotu zamówienia.

 3. Prawo odstąpienia przewidziane w postanowieniach Regulaminu strona wykonuje poprzez przesłanie do drugiej strony – na adres poczty elektronicznej wskazanej przez drugą stronę do kontaktu – wiadomości e – mail zawierającej oświadczenie że strona nie będzie realizowała Umowy z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 4. Skorzystanie z prawa odstąpienia przewidzianego w postanowieniach Regulaminu i w trybie opisanym w Regulaminie nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli przyczyna odstąpienia nie istniała lub nie była uzasadniona w chwili skorzystania z tego prawa.

 5. Prawo odstąpienia przewidziane w postanowieniach Regulaminu pozostaje bez wpływu na i nie uchybia prawu odstąpienia przysługującego stronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Wykonawca nie udziela gwarancji na wykonane Materiały poligraficzne.

 

§ 8

Ustawowe uprawnienia i obowiązki

Zamawiających będących Konsumentami

 1. Zamawiający stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do praw konsumentów, w tym w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 2. Oświadczenia Zamawiających będących Konsumentami składane mogą być także za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na korespondencyjny adresem e – mail sklep@artibau.pl , niezależnie od możliwości ich składania z wykorzystaniem danych rejestrowych lub innych danych kontaktowych wskazanych przez Wykonawcę na stronach Serwisu internetowego lub w Regulaminie.

 3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający będący Konsumentem ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni – informacja o tym uprawnieniu wraz z trybem skorzystania z tego uprawnienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, a wzór oświadczenia o odstąpieniu, który może zastosować Zamawiający będący Konsumentem – Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Wykonawca oświadcza, że ustawowe prawo odstąpienia od Umowy przysługujące Zamawiającemu będącemu Konsumentem wykonywa się przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w ustawowym terminie, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 5. Wykonawca zapewnia Zamawiającym będącym Konsumentami możliwość skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy i złożenia takiego oświadczenia także za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie przed upływem ustawowego terminu do złożenia takiego oświadczenia wiadomości e – mail:

  1. nadanej z adresu poczty elektronicznej Zamawiającego będącego Konsumentem wskazanego do kontaktu w Formularzu zamówienia,

  2. zawierającej oświadczenie o odstąpieniu na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta zgodnie z wzorem objętym Załącznikiem nr 2 do Regulaminu

  3. wysłanej na wskazany powyżej adres e – mail Wykonawcy do rozpatrywania reklamacji,

w takim przypadku Wykonawca bez zbędnej zwłoki przesyła Zamawiającemu będącemu Konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. W razie skorzystania przez Zamawiającego będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia, Wykonawca zwraca mu w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Zamawiający będący Konsumentem, chyba że Zamawiający będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Zamawiający będący Konsumentem, który skorzystał z ustawowego prawa odstąpienia ma obowiązek zwrócić Wykonawcy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, do zachowania terminu wystarczy odesłać przedmiot zamówienia przed upływem tego terminu, a koszty zwrotu obciążają Zamawiającego będącego Konsumentem.

 3. Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności stosownie do postanowień ust. 6 powyżej do chwili otrzymania od Zamawiającego będącego Konsumentem przedmiotu zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Jeżeli na żądanie Wykonawcy Zamawiający będący Konsumentem na trwałym nośniku wyraźnie oświadczył, że wykonanie przedmiotu umowy ma nastąpić przed upływem ustawowego terminu ustawowego prawa odstąpienia, wówczas Zamawiający będący Konsumentem ma obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia i innych kosztów chociażby wykonał ustawowe prawo odstąpienia – kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanej przez Wykonawcę umowy i poniesionych kosztów do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 5. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem od Umowy:

 1. która została przez Wykonawcę wykonana w pełni za wyraźną zgodą Zamawiającego będącego Konsumentem, który został poinformowany przez Wykonawcę przed jej wykonaniem, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę Zamawiający będący Konsumentem utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 2. której przedmiotem jest Materiał poligraficzny wykonany przez Wykonawcę według specyfikacji lub materiałów przekazanych przez Zamawiającego będącego Konsumentem,

 3. w innych przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 9

Procedura reklamacyjna i dochodzenie roszczeń

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia

 1. W zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy, roszczeń związanych z uszkodzeniem lub uszczupleniem zawartości przesyłki obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia w trakcie realizowania usługi przez przedsiębiorcę przewozowego (kuriera lub pocztę) zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy.

 2. Reklamacje mogą być składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na korespondencyjny adresem e – mail sklep@artibau.pl , niezależnie od możliwości ich składania z wykorzystaniem danych rejestrowych lub innych danych kontaktowych wskazanych przez Wykonawcę na stronach Serwisu internetowego lub w Regulaminie.

 3. Zgłoszenie inicjujące postępowanie reklamacyjne (zwane w dalszej części „Zgłoszeniem reklamacyjnym”) powinna zawierać:

 1. sprecyzowanie danych osobowych lub identyfikujących reklamującego,

 2. sprecyzowanie danych adresowych lub danych korespondencyjnych reklamującego,

 3. sprecyzowanie danych reklamującego do wysyłki jeżeli są inne niż jego dane adresowe lub korespondencyjne,

 4. sprecyzowanie zamówienia zgodnie z numerem identyfikacyjnym nadanym przez Wykonawcę w wiadomości e – mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji,

 5. przyczyny reklamacji, w tym szczegółowy opis stwierdzonej wady/nieprawidłowości/niezgodności,

 6. informacje o dacie i okolicznościach stwierdzenia wady/nieprawidłowości/
  niezgodności,

 7. wszelkie posiadane przez reklamującego materiały dokumentujące lub obrazujące stwierdzone wady/nieprawidłowości/niezgodności, w tym w szczególności fotografie, filmy, protokoły, oświadczenia etc.,

 8. dołączone dowodu potwierdzającego zawarcie Umowy (np. faktura VAT, potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku) albo wskazanie numeru dowodu zapłaty,

 9. preferowane przez reklamującego uprawnienia/żądania w ramach ustawowych uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy,

przy czym dla uznania Zgłoszenia reklamacyjnego za kompletne niezbędne jest objęcie nim informacji, o których mowa pod lit. a), b), e), f) oraz i), a w przypadku gdy reklamujący zawarł z Wykonawcą wiele Umów – także informacji, o których mowa pod lit. d) lub h) albo informacji umożliwiających zidentyfikowanie którego z zamówień reklamującego dotyczy Zgłoszenie reklamacyjne.

 1. W razie niekompletności Zgłoszenia reklamacyjnego, Wykonawca jest uprawniony powstrzymać się od jego rozpatrzenia do czasu przedstawienia wszystkich danych lub informacji, czy materiałów, o których mowa w ust. 3 powyżej, o czy Wykonawca informuje reklamującego.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej, Wykonawca rozpatruje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania kompletnego Zgłoszenia reklamacyjnego, przy czym chwilą otrzymania kompletnego Zgłoszenia reklamacyjnego jest:

  1. dla Zgłoszenia reklamacyjnego złożonego drogą elektroniczną – moment wprowadzenia danych tworzących wiadomość e – mail zawierającą kompletne Zgłoszenie reklamacyjne do pamięci komputera (serwera), na którym znajduje się konto poczty elektronicznej Wykonawcy wskazane przez niego do kontaktu w sprawach reklamacji,

  2. dla Zgłoszenia reklamacyjnego złożonego pisemnie – data odbioru przez Wykonawcę pisma reklamującego zawierającego kompletne Zgłoszenie reklamacyjne.

 1. Brak reakcji Wykonawcy na Zgłoszenie reklamacyjne w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jest równoznaczny z uznaniem Zgłoszenia reklamacyjnego za uzasadnionego, przyjętego i rozpatrzonego pozytywnie zgodnie z żądaniem reklamującego.

 2. Jeżeli dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji niezbędnym jest dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia, Wykonawca informuje o tym reklamującego, a termin rozpatrzenia Zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 5 powyżej, liczy się wówczas od daty doręczenia Wykonawcy przedmiotu zamówienia uznanego przez reklamującego za wadliwy/nieprawidłowy/niezgodny – w takim wypadku reklamujący ma obowiązek na własny koszt i ryzyko odesłać przedmiot zamówienia do Wykonawcy; w razie zaś pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia reklamacyjnego koszty odesłania przedmiotu zamówienia poniesione przez reklamującego podlegają zwrotowi przez Wykonawcę.

 3. Wykonawca oświadcza, że informacje o odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, w tym uprawnienia, terminy ustawowe, sposób dochodzenia roszczeń Zamawiający będący Konsumentami mogą znaleźć na stronach internetowych poświęconych prawom konsumenta utworzonym i administrowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnych pod adresem www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

  1. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Zamawiających, w tym z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych), jak również zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, ponadto sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego i świadczenia usług na podstawie Umowy i Regulaminu.

  2. Administratorem bazy danych osobowych udostępnianych przez Zamawiających w związku tworzeniem Kont, składaniem zamówień, wykonywaniem Umów jest: „ARTI-BAU” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łubinowa 1/1, 52 – 210 Wrocław, posiadającą numer NIP 8971746284, numer REGON 02084146800000, kapitał zakładowy w wysokości 50.100,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) – wpłacony w całości, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315878, posiadająca następujący adres do korespondencji: „ARTI-BAU” sp. z o.o., Ślęza, ul. Brzozowa nr 8, 55 – 040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie.

  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Zamawiających, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Spółki oraz Serwisu internetowego, w tym w celu zawierania, wykonywania i rozliczenia Umów, a także w celach ich archiwizacji.

  4. W razie udzielenia zgody Zamawiającego udostępnione przez niego dane mogą być również przechowywane lub przetwarzane w celach marketingowych – zgoda w tym zakresie może być w każdej chwili cofnięta przez Zamawiającego.

  5. Spółka może udostępniać dane Zamawiających podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, natomiast udostępnianie danych Zamawiających osobom trzecim może się odbywać wyłącznie w przypadkach wskazanych przez Spółkę i za zgodą Zamawiających.

  6. W razie powzięcia przez Spółkę informacji o możliwości korzystania przez Zamawiającego z Serwisu internetowego, w tym z Konta, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, Spółka może przetwarzać dane Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności z zastrzeżeniem utrwalenia dla celów dowodowych faktu powzięcia informacji w powyższym zakresie.

  7. Stosując się do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Spółka – na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie – zapewnia Zamawiającym:

 1. prawo dostępu do treści własnych danych osobowych

 2. prawo do poprawiania treści własnych danych osobowych

 3. prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych – w tym zakresie Zamawiający ma prawo do w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Spółkę danych osobowych innemu niż Spółce administratorowi danych.

  1. Spółka zapewnia Zamawiającym również:

 1. możliwość przeglądania i modyfikacji własnych danych osobowych,

 2. możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych – Spółka może odmówić usunięcia danych Zamawiającego wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

  1. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Zamawiającego Spółka może przesłać ankietę lub ankiety mających na celu badanie preferencji i zadowolenia Zamawiającego, jak i w celu modyfikacji Serwisu internetowego pod kątem wyrażonych preferencji i zadowolenia – zgoda w tym zakresie może być w każdej chwili cofnięta przez Zamawiającego.

  2. Spółka przetwarza adresy IP Zamawiających gromadzone w trakcie połączeń internetowych z Serwisem internetowym w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, a także w celu gromadzenia ogólnych, statystycznych informacji demograficznych – dane te nie są łączone z danymi udostępnionymi przez Zamawiających i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej lub mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  3. Spółka poprzez Serwis internetowy stosuje pliki typu "cookies", a informacje uzyskane dzięki „cookies” służą dostosowaniu treści Serwisu internetowego do potrzeb i preferencji Zamawiających – Zamawiający ma możliwość uniemożliwienia Spółce gromadzenia informacji pozyskiwanych dzięki „cookies” poprzez zablokowanie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcji umożliwiającej zapisywanie tego rodzaju plików.

 

§ 11

Rozstrzyganie sporów

  1. Wszelkie spory wynikłe między Zamawiającym będącym Przedsiębiorcą a Wykonawcą w związku z zawarciem, wykonaniem, interpretacją Umowy lub postanowień Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według miejsca wykonywania umowy przez Wykonawcę, którym jest Ślęza, ul. Brzozowa nr 8, 55 – 040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie.

  2. Wszelkie spory wynikłe między Zamawiającym będącym Konsumentem a Wykonawcą w związku z zawarciem, wykonaniem, interpretacją Umowy lub postanowień Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny, którego właściwość ustalana będzie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym względzie, co nie uchybia prawa Zamawiającego będącego Konsumentem do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został sporządzony zgodnie z prawem polskim oraz podlega interpretacji oraz wykonaniu zgodnie z tym prawem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do Konsumentów – także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane jako zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Zamawiającego będącego Konsumentem, a przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostałyby uznane przez Strony Umowy wspólnie, sąd lub inną właściwą władzę za nieważne, bezskuteczne w całości lub części, pozostałe postanowienia Regulaminu lub pozostałe części kwestionowanych postanowień pozostają w mocy.

 5. Nagłówki opisowe poszczególnych paragrafów Regulaminu są umieszczone dla udogodnienia i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.

 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu internetowego, przy czym do Umów zawartych przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w Chwili zawarcia Umowy.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015r. .

 

 

Wykaz załączników do Regulaminu:

 

Załącznik nr 1 – informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego będącego Konsumentem

Załącznik nr 2 – wzór formularza odstąpienia od umowy dla Zamawiającego będącego Konsumentem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy a w przypadku dostarczania Państwu rzeczy partiami – od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. spółkę „ARTI-BAU” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zlokalizowaną przy ul. Brzozowej 8, Ślęza, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, posiadającą numer NIP 8971746284, tel. 0048 71 794 59 81 fax 0048 71 787 98 48 e-mail sklep@artibau.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej pod adresem www.artibaucde.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub otrzymane materiały poligraficzne na adres „ARTI-BAU” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Ślęza, ul. Brzozowa nr 8, Ślęza, 55 – 040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest wg cennika usług kurierskich. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

ARTI-BAU sp. z o.o.

Ślęza

ul. Brzozowa nr 8

55 – 040 Kobierzyce

NIP 8971746284

Tel: …………….

Fax: ……………

e-mail: ………….

 

 

Ja/My(*) …………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………..

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………….

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………….

- Adres konsumenta(-ów) ……………………….

- Podpis konsumenta(-ów) …………………….. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany
w wersji papierowej)

- Data ………………………..

 

(*) Niepotrzebne skreślić.